Teofania

E-shop s teologickou literatúrou. Objavte diela slovenských a českých teológov!

nakupovať

U Božího Mlýna (Knižní rozhovor s populárním katolickým knězem, milovníkem rockové hudby)

Další informace o knize Undergroundovou kavárnu/vinárnu U Božího Mlýna najdete v polosuterénu na rohu Salmovské ulice v Praze. Tady se po večerech diskutuje, koncertuje a stěny slouží k prezentaci výtvarníkům. Často tu bývá hostem Ladislav

 • Cena: 12.70 Eur
kúpiť

Obecná a srovnávací pedagogika

První část učebního textu obsahuje základy obecné pedagogiky. Autoři se např. zabývají pojmem pedagogiky, problematikou výchovy, vztahem pedagogiky k psychologii, škole, státu nebo církvi či speciální skladbou pedagogických věd a

 • Cena: 6.79 Eur
kúpiť

Manuál pro CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM. Úvod do Kodexu kánonů východní

Učební text pro posluchače Husitské teologické fakulty Uk vznikal při výuce církevního práva na Slovensku a je vhodnou praktickou příručkou pro studenty i jiných teologických, právnických či sociálněekonomických fakult UK.

 • Cena: 6.39 Eur
kúpiť

Šma Jisra ´el

Publikace pojednává o židovském vyznání víry (motlitbě) Šma Jisra´el. Nejprve je uvedena ranní recitace Šma Jisra´el s úvodními požehnáními, biblickými pasážemi a požehnáním závěrečným. Následuje kapitola zabývající se recitací vyznání v

 • Cena: 5.79 Eur
kúpiť

Židovská gramatická literatura v českých zemích od pol. 18. do pol. 19. století ([[Jewish Grammatic Literature in Czech Lands between 1750 and 1850]])

Publikace je rozdělena do tří kapitol. V první je podán stav hebraistických studií na počátku židovského osvícenství v 18. století. Ve druhé kapitole je vylíčen vývoj židovské hebraistiky ve spojení s výukou jazyka a Bible na židovské

 • Cena: 5.99 Eur
kúpiť

English Reading Comprehension and Practice for Students of Catholic Theology

Druhé vydání čítanky anglických textů pro studenty Katolické teologické fakulty UK. Čítanka je zaměřena na rozvinutí slovní zásoby týkající se reálii katolické církve (věrouka, liturgie, církevní život). Předpokládá znalost běžné

 • Cena: 3.80 Eur
kúpiť

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost ([A struggle for truth, hope and human dignity.])

Nová monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k

 • Cena: 14.30 Eur
kúpiť

Pavel Apoštol-Jeho život a odkaz v kontextu Římské říše

Sokrates, Alexandr Veliký, Kleopatra, Augustus – nikdo by nepopřel, že každé z těchto jmen patří klíčové postavě klasického starověku. Dá se k nim však přiřadit i svatý Pavel? Na tuto otázku dává odpověď kniha novozákonního vědce J. Alberta

 • Cena: 13.90 Eur
kúpiť

Pavel z Tarsu a jeho svět ([Paul of Tarsus And His World])

Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě

 • Cena: 14.49 Eur
kúpiť

Křesťanská konference 2018: Bůh milosti a pravdy (CD)

CD s nahrávkami všech programů a seminářů z KK 2018 ve formátu MP3 Nahrávky všech přednášek a seminářů z KK 2018. Pestré, podnětné vyučování na různá aktuální témata. Řečníci: Dave Patty, Lubomír Ondráček, Pavel Raus, Robert Stearns, Lance

 • Cena: 5.99 Eur
kúpiť

Latinská syntax pro posluchače teologie

Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro posluchače teologie (Karolinum) a vytváří potřebný mezistupeň k četbě textů z oboru teologie; jejich různé typy, nejvíc

 • Cena: 4.20 Eur
kúpiť

Novozákonní teologie a hledání její závažnosti ([New Testament Theology and its Quest for Relevance])

Teologie Nového zákona vyvolává řadu otázek, a to nejen v rámci vlastního oboru, ale i ve vztahu k jiným oblastem, jako je historie, literární kritika, sociologie, psychologie, historie, politika, filozofie a religionistika. Hlavní otázka

 • Cena: 13.90 Eur
kúpiť

Průkopníci a jejich odpůrci ([Pioneers and their opponents])

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými zastánci evoluce se setkáváme

 • Cena: 16.20 Eur
kúpiť

Inspirace a pravda Písma svatého-Slovo, které pochází od boha a mluví o Bohu pro

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota pro život a poslání

 • Cena: 7.70 Eur
kúpiť

Nová náboženství a násilí ([New religions and violence])

Nová náboženská hnutí jsou hnutí protestu. Vznikají často z nespokojenosti s převládajícím společenským kodexem a jejich vznik je obvykle inspirován charismatickým vůdcem. Mohou také vyjadřovat nesouhlas se stávající ideologií některého ze

 • Cena: 12.39 Eur
kúpiť